© kerkzoeker

Kerkzoeker

 

ALTIJD AL WILLEN WETEN HOE HET ZIT MET DE KERK??

alle informatie van alle kerken in Nederland op één site

Links

Apocriefe of Deuterocanonieke Boeken

 

Tobit

Dit boek bevat het levensverhaal van de vrome Tobit uit de stam Naftali, die in 722 voor Christus na de val van het Tienstammenrijk naar Nineve is gedeporteerd. Het boek geeft een beeld van het joodse gezinsleven in den vreemde.De schrij­ver wil zijn volksgenoten bemoedigen en aansporen tot trouw aan God en gehoorzaamheid aan de wet. Daarbij waarschuwt hij tegen de gevaren van het omringende heidendom. Het boek is waarschijnlijk geschreven in Egypte, omstreeks 200 vóór Christus

Lees hier Tobit

 

 

Judit

Dit boek vertelt hoe de aan­trekkelijke  weduwe Judit die haar stad Betulia gered heeft tijdens de belegering door Holofernes, een generaal van koning Nebukadnessar. Deze novelle is waarschijnlijk geschreven in de woelige tijd van de Makkabbeeërs (2e eeuw voor Christus) en heeft de bedoeling het volk te bemoedigen in een tijd van beproeving. De zonde van Israël wordt als de oorzaak van de ellende aangegeven. Door vertrouwen op God en gehoorzaamheid aan zijn wet zal Israël echter gered wor­den. Judit zelf is een voor­beeld van deze vroomheid.   

Lees hier Judit

 

 

Toevoegingen bij Ester

De Griekse tekst van het boek Ester is uitgebreider dan de Hebreeuwse. Het verschil tussen beide teksten zit in de uitvoe­righeid waarmee de Griekse versie op de figuren van Mordekai en Ester ingaat.

Lees hier toevoegingen bij Ester

 

 

Het eerste boek der Makkabeeërs

Het eerste boek der Makkabeeërs dankt zijn naam aan de bijnaam Makkabeeër (= strijd-hamer) die oorspronkelijk aan de vrijheidsstrijder Judas werd gegeven en vervolgens ook aan zijn opvolgers en hun aanhan­gers. Het boek geeft een uitvoerig verslag van de Makkabese vrij­heidsstrijd tegen de koningen van Syrië, 175 -134 voor Christus. De gebeurtenissen worden over het algemeen in historische volgorde behandeld. Het boek dat waarschijnlijk omstreeks 100 voor Christus is geschreven, wil de lezers aanzetten om het joodse geloof zuiver te houden en tegen alle Griekse invloeden te verdedigen.

Lees hier het eerste boek der Makkabeeërs

 

 

Het tweede boek der Makkabeeërs

Het tweede boek der Makkabeeërs is geen vervolg op l Makkabeeërs, maar het heeft wel een periode uit de tijd van de Makkabeeërs tot onderwerp, namelijk de jaren 175 -161 voor Christus. Het boek is een verkorting van een bestaand geschiedeniswerk, geschreven door een zekere Jason van Cyrene (hoofdstuk 2:23-25) en zou kunnen stammen uit 124/123 voor Christus. Op heel emotionele wijze betrekt de auteur zijn lezers bij de gebeurtenissen die hij beschrijft. De tempel in Jeruzalem neemt een belangrijke plaats in. Na de plundering volgt een nieuwe inwijding. Dramatisch is het verhaal van de moeder en haar zeven zonen, die om hun trouw aan de joodse wet een voor een worden omgebracht. In dit verhaal wordt ook het geloof in de lichamelijke opstanding uitgesproken.

Lees hier het tweede boek der Makkabeeërs

 

 

De Wijsheid van Salomo

Het boek Wijsheid van Salomo behoort tot de zogenaamde wijsheidsliteratuur. Het is in het Grieks geschreven, waar­schijnlijk omstreeks 100 voor Christus te Alexandrië in Egypte. De naamgeving 'van Salomo' dient om het boek meer gezag te geven. Levend in de Griekse cultuur wil de auteur de oude wijsheden van Israël in nieuwe omstandigheden aan zijn joodse medebur­gers doorgeven. De ware wijsheid komt van God en is een bron van leven, zoals blijkt uit de geschiedenis van Israël.

Lees hier de Wijsheid van Salomo

 

 

De wijsheid van Jezus Sirach

Ook de wijsheid van Jezus Sirach behoort tot de wijsheidsliteratuur. Het is in de omgeving van Jeruzalem rond 185 voor Christus door een zekere Jezus Sirach in het Hebreeuws geschreven. Ongeveer 60 jaar later maakte een kleinzoon van de auteur er een Griekse vertaling van ten behoeve van de Joden in Egypte. Rond 1900 en later nog in 1955 zijn fragmenten van de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst teruggevonden.

De hoofdstukken l tot en met 42 bestaan uit wijsheidsspreuken die naar onderwerp gesorteerd zijn.

In de hoofdstukken 43 tot en met 50 wordt de wijsheid in verband gebracht met Gods schepping

en de geschiedenis van Israël.

Lees hier de wijsheid van Jezus Sirach

 

 

Baruch

Het boek Baruch staat op naam van de secretaris van de profeet Jeremia (zie Jeremia 32:12-13) en is waarschijnlijk geschreven in de tweede eeuw voor Christus. De namen Baruch en Jeremia worden gebruikt om het boekje een zeker gezag te geven en het te plaatsen in de traditie van de joodse geschriften. Het bevat een lang gebed van de ballingen in Babel, beschrijft vervolgens de wet als de ware wijsheid en eindigt met de belofte van herstel voor Jeruzalem Hoofdstuk 6 is een brief die op naam gesteld is van de profeet Jeremia en die in sommige bijbeluitgaven als een apart geschrift wordt afgedrukt. Het onderwerp is de dwaasheid van de afgo­dendienst.

Lees hier Baruch

 

 

Toevoegingen bij Daniël

De toevoegingen bij Daniël bevat de Griekse vertaling van het boek Daniël met enige aanvullin­gen waarin de wijsheid en het oordeel van Daniël worden uitge­werkt (Daniël betekent: God is mijn rechter). De aanvullingen betreffen: het verhaal van Susanna, het verhaal van Bel en de slang, en dat van Daniël in de leeuwenkuil, het Gebed van Azarja, en de Lofzang van de drie mannen in de Oven.

Lees hier toevoegingen bij Daniël

 

 

Het gebed van Manasse

In de Griekse tekst van het oude testament wordt na 2 Kronieken 33:12 een tekst overgeleverd die de woorden van het gebed van Manasse zou bevatten. De tekst van het gebed van Manasse bestaat grotendeels uit aanhalingen uit de boeken van het oude testament.

Lees hier het gebed van Manasse

 

Met dank aan het Nederlands Bijbelgenootschap te Haarlem voor toestemming van het gebruik van de gegevens uit Bijbelwijzer