© kerkzoeker

Kerkzoeker

 

ALTIJD AL WILLEN WETEN HOE HET ZIT MET DE KERK??

alle informatie van alle kerken in Nederland op één site

Met dank aan het Nederlands Bijbelgenootschap te Haarlem voor toestemming van het gebruik van de gegevens uit Bijbelwijzer

De Bijbel

 

Het woord bijbel is afgeleid van het Griekse woord “biblia” dat boeken of geschriften betekent. Het is een verzameling van 66 geschriften afkomstig van het antieke jodendom en het vroege christendom. De oudste schriftelijke overlevering dateert van de 8e eeuw voor Christus. Het jongste geschrift is waarschijnlijk geschreven aan het begin van de 2e eeuw na Christus.

 

De bijbel bestaat uit twee gedeeltes, het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Christenen zien de bijbel als het geïnspireerde Woord van God. Dat wil zeggen dat het door verschillende mensen geschreven is, maar is geïnspireerd, ingegeven door de Heilige Geest. De bijbel bevat boeken die weer onderverdeeld zijn in hoofdstukken en ieder hoofdstuk is weer onderverdeeld in genummerde teksten.

 

In totaal hebben een veertigtal verschillende schrijvers een bijdrage aan die Bijbel geleverd. Al deze mensen leefden in totaal verschillende tijdvakken en omstandigheden. Tussen het ontstaan van het eerste Bijbelboek (Genesis) en het laatste (Openbaring) ligt een tijd van meer dan 1000 jaar.

Toch hebben deze boeken een eenduidige boodschap. We kunnen dit alleen verklaren doordat God Zelf de menselijke auteurs van deze Bijbelboeken inspireerde.

Deze boodschap heeft mensen door alle eeuwen heen aangesproken en ook vandaag is ze nog steeds actueel. Wie de Bijbel begint te lezen raakt vrij snel geboeid door deze actualiteit!

 

De Bijbel is een boek over God en over de mensen. Het leert ons wie God is, hoe de wereld door Zijn scheppingskracht tot stand kwam en hoe Hij de eerste mens Zijn levensadem inblies.

Maar die Bijbel geeft ook een heel realistisch, soms keihard, beeld van de mens. Hij verhaalt hoe die mens reeds na een korte tijd voor zichzelf en tegen God koos. Toch laat God die mens niet in de steek: onmiddellijk na de zondeval belooft God dat Hijzelf de mens zal verlossen.

We lezen verder hoe God later één mens riep om de stamvader te worden van Zijn volk, Israël. De geschiedenis van dat volk wordt nauwkeurig beschreven, met zijn hoogtepunten en met zijn dieptepunten. Maar in alles zien we steeds weer Gods helpende hand en ontdekken we hoe Gods "heilsplan" zich als een rode draad door heel die geschiedenis aftekent. Verschillende profeten staan op uit dit volk. Zij voorspellen niet alleen overwinningen en nederlagen, maar zij wijzen steeds weer op de Messias, de door God beloofde Verlosser.

In het Nieuwe Testament lezen we over de geboorte, het leven en de werken van deze Verlosser: Jezus Christus. Hij vervult Gods Wet volkomen en verlost de mens definitief door Zijn dood aan het Kruis.

 

Johannes, hoofdstuk 3, vers 16, wordt dan ook terecht het "sleutelvers" van de Bijbel genoemd:

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”

 

Gelukkig eindigen de Evangeliën niet bij de Kruisdood van Jezus. Het hoogtepunt van de "Blijde Boodschap" is dat Jezus na drie dagen opstond uit de dood en verscheen aan honderden ooggetuigen. Daardoor mogen zijn volgelingen weten dat de dood niet langer het laatste woord heeft!

Vervolgens lezen we (in het boek Handelingen) hoe, door het werk van de Heilige Geest, de eerste christelijke gemeenten ontstaan en hoe het evangelie op relatief korte tijd verspreid wordt over heel de toenmalig bekende wereld. In een rijke verzameling brieven van Paulus worden richtlijnen gegeven voor het leven als discipel (leerling)van Jezus. In deze boeken hebben christenen door alle eeuwen bemoediging, troost en vermaning mogen vinden. De Bijbel eindigt met een profetisch boek Openbaring, waarin de Heer ons een blik gunt op de "komende dingen".

 

 

 

 

 

Bijbelboeken van het Oude Testament

 

Genesis

Exodus

Leviticus

Numeri

Deuteronomium

Jozua

Richteren

Ruth

1 Samuël

2 Samuël

1 Koningen

2 Koningen

1 Kronieken

2 Kronieken

Ezra

Nehemia

Ester

Job

Psalmen

Spreuken

Prediker

Hooglied

Jesaja

Jeremia

Klaagliederen

Ezechiël

Daniël

Hosea

Joël

Amos

Obadja

Jona

Micha

Nahum

Habakuk

Sefanja

Haggaï

Zacharia

Maleachi

 

Apocriefe of deuterocanonieke boeken

 

Tobit

Judit

Toevoeging op Esther

1 Makkabeeën

2 Makkabeeën

De wijsheid van Salomo (Wijsheid)

De wijsheid van Jezus Sirach (Sirach)

Baruch

Toevoeging bij Daniël

Het gebed van Manasse

 

Bijbelboeken van het Nieuwe Testament

 

Het evangelie volgens Matteüs

Het evangelie volgens Marcus

Het evangelie volgens Lucas

Het evangelie volgens Johannes

Handelingen van de apostelen

De brief aan de Romeinen

De eerste brief aan de Korintiërs

De tweede brief aan de Korintiërs

De brief aan de Galaten

De brief aan de Efeziërs

De brief aan de Filippenzen

De brief aan de Kolossenzen

De eerste brief aan de Tessalonicenzen

De tweede brief aan de Tessalonicenzen

De eerste brief aan Timoteüs

De tweede brief aan Timoteüs

De brief aan Titus

De brief aan Filemon

De brief aan de Hebreeën

De brief aan Jakobus

De eerste brief van Petrus

De tweede brief van Petrus

De eerste brief van Johannes

De tweede brief van Johannes

De derde brief van Johannes

De brief van Judas

Openbaring van Johannes

 

Bijbelboeken (O.T.)