© kerkzoeker

Kerkzoeker

 

ALTIJD AL WILLEN WETEN HOE HET ZIT MET DE KERK??

alle informatie van alle kerken in Nederland op één site

Het Nieuwe Testament (N.T.)

 

Het tweede gedeelte van de bijbel bestaat uit 27 boeken uit boeken van de eerste christenen. In het Nieuwe Testament staat  de persoon van Jezus Christus centraal. Christenen geloven dat met de komst van Jezus Christus een nieuwe tijd is aangebroken waarin God een nieuwe relatie met de mensheid is aangegaan. Oorspronkelijk zijn deze boeken in de toenmalige voertaal het (Koine)  Grieks geschreven. In de eerste vier boeken, ook wel de evangeliën (evangelie=blijde boodschap) wordt de geboorte het leven en sterven en de opstanding van Jezus Christus verteld door vier verschillende personen. Ieder beschrijft de gebeurtenissen op zijn eigen manier waardoor we een goed beeld krijgen van wat Jezus verkondigde. Hierna komt het boek Handelingen dat het ontstaan van de eerste christengemeenten beschrijft en de uitstorting van de Heilige Geest. Verder bevat het Nieuwe Testament een groot aantal brieven van ondermeer Paulus, een van de zendelingen van het eerste uur. Sommige brieven gaan in op specifieke vragen, andere hebben een vermanend of juist bemoedigend karakter. Het Nieuwe Testament wordt afgesloten met de Openbaring van Johannes. Een boek waarin door middel  van luisterrijke visioenen wordt geprofeteerd over de toekomst.

Bijbelboeken van het Nieuwe Testament

 

Evangeliën

Het evangelie volgens Matteüs

Het evangelie volgens Marcus

Het evangelie volgens Lucas

Het evangelie volgens Johannes

Handelingen van de apostelen

 

Brieven van Paulus

De brief aan de Romeinen

De eerste brief aan de Korintiërs

De tweede brief aan de Korintiërs

De brief aan de Galaten

De brief aan de Efeziërs

De brief aan de Filippenzen

De brief aan de Kolossenzen

De eerste brief aan de Tessalonicenzen

De tweede brief aan de Tessalonicenzen

De eerste brief aan Timoteüs

De tweede brief aan Timoteüs

De brief aan Titus

De brief aan Filemon

 

Brieven

De brief aan de Hebreeën

De brief aan Jakobus

De eerste brief van Petrus

De tweede brief van Petrus

De eerste brief van Johannes

De tweede brief van Johannes

De derde brief van Johannes

De brief van Judas

Openbaring van Johannes

 

Evangeliën
Met dank aan het Nederlands Bijbelgenootschap te Haarlem voor toestemming van het gebruik van de gegevens uit Bijbelwijzer