© kerkzoeker

Kerkzoeker

 

ALTIJD AL WILLEN WETEN HOE HET ZIT MET DE KERK??

alle informatie van alle kerken in Nederland op één site

EWV
Baptisten Gemeente

Evangelisch

 

Het woord Evangelisch komt uit het Grieks en betekent letterlijk ‘Blijde Boodschap’. Met de evangeliën worden de eerste vier boeken in het Nieuwe Testament bedoeld; Matteus, Marcus, Lucas en Johannes, waarin het leven, het sterven en de opstanding van Jezus Christus worden beschreven.

 

Onder het kopje Evangelisch op deze site worden kerken en geloofsgemeenschappen ondergebracht die niet kunnen worden gerekend tot de Protestantse kerken die in Nederland uit de Reformatie zijn ontstaan (zie schema).

Wel zien we in zowel in de Room-Katholieke Kerk als ook in de PKN een sterk evangelische beweging ontstaan zoals bijvoorbeeld het sterk groeiende Evangelisch Werkverband. Ook in Reformatorische kerken is een evangelische tendens merkbaar.

Het verschil echter met de kerken ontstaan uit de Reformatie is dat zij geen duidelijk omschreven belijdenisgeschriften kennen en zich niet gebonden weten aan strenge regels om aan hun geloof en aan de kerkdienst inhoud te geven. Er is plaats voor verschillende muziekinstrumenten, er wordt gezongen uit de opwekkingsbundel, de bundel van Johannes de Heer of de Evangelische liedbundel en er is ruimte voor persoonlijk getuigenis.

 

Kenmerkend voor de evangelische gelovigen:

 

Binnen de Evangelische Beweging zijn tussen de kerken onderling een aantal samenwerkingsverbanden waarin zowel nationaal als internationaal wordt samengewerkt met andere evangelische kerken en organisaties, bijvoorbeeld:

 

De Evangelische Alliantie

 

Veel  kerken van evangelische christenen werken samen binnen de Evangelische Alliantie. In Nederland zijn er 6 kerkgenootschappen bij aangesloten en meer dan 90 christelijke organisaties. Wereldwijd is de alliantie actief in 123 landen en vertegenwoordigt meer dan 400 miljoen christenen. Doel van de organisatie is samenwerking  op het gebied van evangelisatie , gebed, gemeenteopbouw en diaconaat en een sterke nadruk op het kinder- en jeugdwerk binnen de christelijke kerk wereldwijd.

 

Het Evangelisch Werkverband (EWV)

 

Sinds 1995 zijn er binnen de Nederlands Hervormde Kerk alsmede binnen de Gereformeerde Kerk stemmen opgegaan voor eengeestelijke vernieuwing binnen de kerk.

Dit heeft geleid tot een werkverband dat zich in 2006 als een olievlek heeft uitgespreid over Nederland. Het Evangelisch Werkverband (EWV) vormt een werkverband van predikanten en gemeenteleden, die deel uit maken van de PKN. Het EWV  wil vanuit de volgende missie actief zijn binnen de kaders van de PKN;

 

Zij willen biddend zoeken naar en meewerken aan geestelijke vernieuwing binnen de Protestantse kerk in Nederland, opdat deze, gericht op Gods heerlijkheid, in gehoorzaamheid aan haar Heer Jezus Christus en in de kracht van de Heilige Geest, haar roeping in de wereld kan vervullen.

Ze weten zich daarbij geroepen om in de gezindheid van Christus, zoals in Filippenzen 2:5; Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had, ruimte te zoeken voor evangelische gemeente opbouw en gemeenteleven binnen de kaders van de PKN.

Deze grote stroming binnen de PKN kenmerkt zich door nadruk te leggen op het werk van de Heilige Geest. De diensten zijn typisch evangelisch en toch orthodox van karakter. Binnen de gemeente werkt men met groeigroepen ook wel huiskringen genoemd. Eenmaal per 2 weken komen de gemeenteleden in groepen bij een gemeentelid thuis bijeen. Hier vindt bijbelstudie plaats en gebed, maar ook fungeert de huiskring als sociaal vangnet.

Ook is het Evangelisch Werkverband aangesloten bij de Evangelisch Alliantie.

 

In de diensten wordt gebruikt gemaakt van zowel het Liedboek voor de Kerken als ook de Evangelische liedbundel.  Het orgel heeft in de diensten veelal zijn traditionele plaats in de eredienst moeten afstaan en wordt nu gebruikt naast een muziekteam of praiseband.

 

 

Evangelische Alliantie