© kerkzoeker

Kerkzoeker

 

ALTIJD AL WILLEN WETEN HOE HET ZIT MET DE KERK??

alle informatie van alle kerken in Nederland op één site

Brieven van Paulus

De vier evangeliën en het boek Handelingen der apostelen

 

Het woord ‘evangelie‘betekent 'goed nieuws'. In de evangeliën staan de persoon en het werk van Jezus Christus centraal. De evangeliën zijn echter niet geschreven om een levensbeschrij­ving van Jezus te geven maar om Zijn heilswerk te laten zien. De evangelisten geven een geloofsgetuigenis. Voor zijn hemelvaart gaf de Heer aan zijn leerlingen de opdracht om het evangelie te verkondigen aan alle volken. Daaraan willen de evangelieschrijvers meehelpen. Het is hun doel: 'dat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en dat u door te geloven leven hebt in hem' (Johannes 20:31).

Ondanks dit ene doel dat de schrijvers voor ogen stond, hebben de eerste drie evangeliën: Matteüs, Marcus en Lucas, een geheel ander karakter dan het vierde, het evangelie van Johannes. De eerste drie geven elk een overzicht ('synopsis') van het leven en werk van Jezus. Daarom worden zij dikwijls aangeduid met de naam 'synoptische evangeliën'. Het evangelie van Marcus is 'de goede boodschap' in zijn meest bondige vorm: het beschrijft de werken en de wonderen van Jezus Christus en zijn lijden, dood en opstanding. Zowel Matteüs als Lucas heb­ben waarschijnlijk van dit evangelie gebruik gemaakt om het met eigen stof en naar eigen bedoelingen uit te breiden.  

 

In het boek Handelingen der apostelen wordt het ontstaan van de eerste christengemeenten beschreven en de uitstorting van de Heilige Geest tijdens het Pinksterfeest. Zoals de titel al zegt worden hier de woorden en de daden van de apostelen in de vroeg christelijke kerk beschreven.

 

 

Het evangelie naar Matteüs

Het eerste evangelie heeft zijn naam te danken aan de belasting­ambtenaar (tollenaar) Matteüs die een van de discipelen werd van de Heer (hoofdstuk 9:9-13). Het evangelie is omstreeks het jaar 70 na Christus geschreven, in en voor een joods-christelijke gemeente, waarschijnlijk Jeruzalem of Antiochië. De hoofdgedachte van dit evangelie is dat Jezus de in het Oude Testament aangekondigde Messias is, en dat de profetieën in hem vervuld zijn. Met hem is het koninkrijk van God begonnen, en bij dat koninkrijk behoort een programma, dat vooral in de zogenoemde bergrede (hoofdstuk 5-7) geformuleerd wordt. Matteüs heeft de uitspraken van Jezus in zes grote redevoerin­gen samengevat (hoofdstuk 5-7; 10; 13; 18; 23; 24-25) en zo laat hij Jezus uitkomen als de grote leraar. De christenen gaan weliswaar een andere weg dan de Joden, maar zij blijven onlosmakelijk verbonden aan de Wet en de Profeten.

Lees Het evangelie naar Matteüs met kanttekeningen

 

 

Het evangelie naar Marcus

Het evangelie naar Marcus draagt de naam van de schrijver die ook wel bekend is als Johannes Marcus. Zijn moeder was Maria, die in Handelingen 12:12 genoemd wordt als degene die de christenen in Jeruzalem in haar huis ontving. Hij begeleidde Paulus en Barnabas op hun eerste zendingsreis, en was metgezel van Petrus in Rome. Algemeen wordt aangenomen dat Marcus zijn evangelie te Rome omstreeks het jaar 70 heeft geschreven voor christenen die uit het heidendom afkomstig waren en geen kennis hadden van de joodse tradities. Voor hen legt hij allerlei joodse uitdrukkingen en gewoonten uit.

In tegenstelling tot Matteüs legt Marcus de nadruk op wat Jezus doet, niet zozeer op wat hij zegt. Hij tekent Jezus vooral als de Zoon van God die zijn macht toont: zijn macht over mensen, over boze geesten en over ziekten. Het geheim dat hij de Messias is, de Zoon van God, wordt alleen geopenbaard aan degenen die hem als de gekruisigde aanvaarden

Lees Het evangelie naar Marcus met kanttekeningen

 

 

Het evangelie naar Lucas

Het evangelie naar Lucas heeft zijn naam te danken aan de man die in Kolossenzen 4:14 als arts genoemd wordt en lange tijd Paulus' reisgenoot en medewerker is geweest (2 Timoteüs 4:11 en Filemon 24). Het evangelie dat met het boek Handelingen een tweedelig werk vormt, is opgedragen aan een zekere Theofilus en tussen de jaren 70 en 80 geschreven. De auteur is goed op de hoogte van de Grieks-Romeinse maatschappij waarin hij leefde. Maar hij hecht ook groot belang aan het joodse erfgoed, vooral aan de Schriften: de Wet en de Profeten, en aan Jeruzalem, de stad waarnaar Jezus op weg is (hoofdstuk 9:51-19:27) en die het beginpunt wordt van de blijde boodschap (24:47).Lucas tekent Jezus als de Heiland voor de hele wereld. Dat blijkt onder andere uit het geslachtsregister in hoofdstuk 3 dat terug­gaat tot Adam, en uit de prediking in de synagoge te Nazareth in hoofdstuk 4. Verder legt hij de nadruk op Jezus' liefde voor de verlorenen (hoofdstuk 15) en op zijn aandacht voor de armen (hoofdstuk 4:18; 14:13).

Lees Het evangelie naar Lucas met kanttekeningen

 

 

Het evangelie naar Johannes

Het evangelie naar Johannes is volgens de uitspraak in hoofd­stuk 21:24 geschreven door de leerling van wie Jezus hield (hoofdstuk 21:20). Waar en wanneer het evangelie is ontstaan, weten we niet; misschien rond het jaar 90 te Efeze in Klein-Azië. Van oudsher hebben de verschillen tussen dit evangelie en de drie andere de  aandacht getrokken. Is in de drie eerste evange­liën het aangebroken koninkrijk van God een belangrijk thema, bij Johannes is dat het eeuwige leven dat met en in de persoon van Jezus gekomen is. In lange redevoeringen en gesprekken wordt ingegaan op bepaalde begrippen als wedergeboorte, licht, wereld, waarheid. Gelijkenissen komen in het evangelie niet voor. Het is door middel van beeldspraak dat Jezus zijn diepste wezen onthult. Zo noemt hij zichzelf het brood des levens (hoofdstuk 6:35), het licht der wereld (hoofdstuk 8:12) en de goede herder (hoofdstuk 10:11).

Lees Het evangelie naar Johannes met kanttekeningen

 

 

De Handelingen der apostelen

Uit de aanhef blijkt dat Lucas met dit boek aan Theofilus een ver­volg aanbiedt op zijn evangelie.

Vermoedelijk heeft hij het te 'Rome geschreven tussen de jaren 70 en 80. De naam van het boek is niet geheel in overeenstemming met de inhoud. De nadruk ligt niet op de daden van de apostelen, van wie overi­gens alleen Petrus en Paulus veel genoemd worden, maar op de werkzaamheid van de Heilige Geest. Door zijn stuwkracht gaat het evangelie van Jeruzalem via Judea en Samaria de wereld in om tenslotte aan te komen in Rome, de hoofdstad van het toenmalige keizerrijk. Dat is het thema dat al in hoofdstuk 1:8 wordt aangegeven. Dat is ook een bron van troost voor de christenen die om hun geloof worden vervolgd.

Lees de Handelingen der apostelen met kanttekeningen

 

Met dank aan het Nederlands Bijbelgenootschap te Haarlem voor toestemming van het gebruik van de gegevens uit Bijbelwijzer